I. GENEALOGIA SIBILSKICH Z LINII WIELICHOWSKIEJ

1. SIBILSCY – kwerendy ksiąg XVIII i XIX w.

 • 1.1. Przeprowadzając kwerendę ksiąg metrykalnych Parafii Wielichowskiej po raz pierwszy zetknąłem się z nazwiskiem Sibilski w księdze chrztów w zapisie pod datą 1778.03.01 dot. chrztu Heleny c.Wawrzyńca [Bręczka] i Marianny z Gradowic, gdzie chrzestną Heleny była Małgorzata Sibilska z Gradowic (A77809.djvu). Począwszy od 1778r. wpisy z nazwiskiem Sibilski pojawiają się wielokrotnie, aczkolwiek w księgach XVIII wiecznych dotyczą one 4 osób: 1. Marcina Sibilskiego - "Ovilionis, Opilionis bądź Opilio" z Gradowic [ ovilionis, opilionis, opilio - pasterz owiec, owczarz, hodowca owiec ], 2. Małgorzaty Sibilskiej - "Opilionissa" z Gradowic [Małgorzata consors ( lub consors dua {Małgorzata była drugą żoną Marcina}) Martini Opilionis z Gradowic ], 3. Andrzeja Sibilskiego - "Opilio bądź Opilionis" z Łubnicy, później występujący jako Andrzej Kuśnierz, 4. Jadwigi Sibilskiej - [ Jadwiga consors Andrea Opilionis z Łubnicy ]. • W zapisach XVIII wiecznych, w księdze ślubów pod datą 1799.09.10 wpisany jest jeszcze jeden Sibilski, a mianowicie Wojciech. Wojciech Sibilski był synem Marcina i Małgorzaty. W XVIII wiecznych księgach chrztów tylko dwójka dzieci Marcina i Małgorzaty jest wpisana jako dzieci Marcina Sibilskiego i Małgorzaty, są to : • Antoni ur.1779.05.29 w Gradowicach (A77916.djvu) oraz • Barbara ur.1789.11.29 w Gradowicach. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku dzieci Andrzeja i Jadwigi, gdzie tylko dwójka dzieci jest wpisana jako dzieci Andrzeja Sibilskiego i Jadwigi: • Jan Piotr ur.1778.07.02 w Łubnicy (A77825.djvu) oraz • Franciszka ur.1787.03.11 w Łubnicy. Zdecydowana większość wpisów w księgach chrztów dot.dzieci Marcina oraz Andrzeja zawiera zamiast nazwiska wpis wykonywanego zawodu: Opilionis, Opilio bądź Owczarz. Z analizy wpisów w XVIII księgach wynika, że w przypadku ludności wiejskiej najczęściej zamiast nazwiska wpisywany jest wykonywany zawód [ krawiec (sartor), karczmarz (caupo), kowal (ferrifabri), owczarz (opilionis, ovilionis, opilio), itp.], bądź status ekonomiczny [kmieć (cmethonis), półkmieć (semicmethonis) lub komornik nazywany także chałupnikiem ]. Jest bardzo dużo wpisów, gdzie wpisane są tylko imiona rodziców, brak jest jakiejkolwiek informacji o nazwisku, zawodzie bądź statusie. W XVIII wiecznych księgach chrztów i zgonów jest wpisywana tylko jedna data, którą jest prawdopodobnie odpowiednio data chrztu bądź data pogrzebu, tak więc dla XVIII w. użyty przeze mnie zapis ur. ( * ), bądź zg. ( † ) dotyczy daty chrztu, bądź daty pogrzebu. Używany przeze mnie symbol & dotyczy ślubu [ powtórny ożenek (zamążpójście) to && ]. Oddzielny zapis daty urodzin i daty chrztu, a także daty zgonu i daty pogrzebu pojawia się w księgach metrykalnych dopiero w III dekadzie XIX wieku. Także dopiero wtedy w księgach chrztów zaczynają pojawiać się wpisy dot. nazwiska rodowego matki dziecka. Jednakże, mimo braku wpisu nazwiska, ze 100% pewnością mogę stwierdzić, że wszystkie wpisy w księgach chrztów i zgonów dotyczące dzieci Marcina Opilionisa i Małgorzaty z Gradowic ( wcześniej Marcina Opilionisa i jego I żony Zofii z Łubnicy ) oraz Andrzeja Opilionisa i Jadwigi z Łubnicy (po 1790r. Andrzeja Kuśnierza i Jadwigi z Łubnicy ) dotyczą dzieci Marcina Sibilskiego, bądź Andrzeja Sibilskiego. Z wpisu dot. chrztu Antoniego s.Marcina Sibilskiego i Małgorzaty wynika, iż Marcin Sibilski i Andrzej Sibilski to bracia – chrzestnym Antoniego jest „Andrzej Sibilski Germany [!BRAT!] Opilio z Łubnicy” (A77916.djvu). Biorąc powyższe pod uwagę ustaliłem, iż rodzicami Marcina i Andrzeja Sibilskich prawdopodobnie byli Kazimierz Opilionis oraz Regina Kaczmarzanka, bowiem tylko w tym przypadku występuje zbieżność imienia ojca (!także matki!). Ślub Kazimierza Opilionisa oraz Regina Kaczmarzanki, jest wpisany w księdze ślubów w dniu 19.10.1739r. (B73909.djvu). Mamy więc odpowiednio : • Marcin ur. 1740.11.07 w Dębsku, s.Kazimierza Opilionisa i Reginy, • Andrzej ur. 1754.10.01 w Łubnicy, s.Kazimierza Opilionisa i Reginy.
 • 1.2. We wpisach w księgach XIX-wiecznych sytuacja ulega zasadniczej poprawie polegającej na tym, że w zdecydowanej większości przypadków wpisywane jest nazwisko (aczkolwiek występuje jeszcze dużo nazwisk utworzonych z zawodów). Sytuacja dotycząca tychże nazwisk jest jednak dość skomplikowana. O ile w przypadku ludności miasta Wielichowa nazwisko dzieci jest takie same lub podobne jak nazwisko ojca, o tyle w przypadku ludności wiejskiej ta zasada jakby nie obowiązuje. Zdarzają się bowiem przypadki, i to dość częste, że nazwisko dziecka, a także ojca dziecka jest takie jak nazwisko rodowe matki. Jakby tego było mało, później osoba ta wraca do nazwiska rodowego ojca. Dość pospolita jest sytuacja, że wpisane nazwisko jest inne niż nazwisko rodowe ojca, bądź nazwisko rodowe matki dziecka [zwłaszcza w przypadku ślubów: młodego pana czy młodej pani]. Zdarza się, że dzieci noszą nazwisko rodowe babki. Przykład - typ I, mąż przyjmuje nazwisko żony: 1. Po śmierci Marcina Sibilskiego jego trzecia żona Zofia zd.Maciołek w dniu 22.11.1818r. wyszła po raz drugi za mąż za "Mikołaja Grygla s.Jakuba Kwapisza i Urszuli" (B81812.djvu). W/w Mikołaj to wdowiec, którego I ż. była Katarzyna zd.Szmatuła - wdowa Janowa Gryglowa z Gradowic, natomiast rodzicami jego byli Jakub Dworaczyk oraz Urszula Kwapiszka ( zd.NU - wdowa po zmarłym 1749.09.16 Janie Kwapiszu ). Przykład - typ II, dzieci noszą nazwisko rodowe babki: 2. Dzieci "Jakuba Urbaniaka i Katarzyny Sibilszczanki" (c.Marcina Sibilskiego - & 1808.11.20 ) wpisane są jako dzieci Jakuba Budy oraz Katarzyny Sibilskiej ( Sibilów). W/w Jakub Urbaniak, czy później Jakub Buda, to s.Jana Urbana Gochno oraz Reginy zd.Buda. Przykład - typ III, dzieci tych samych rodziców noszą różne nazwiska: 3. Urban Gochno występuje także jako Jan Urban, stąd też dzieci siostry Jakuba Budy – Urszuli „Urbanki” później „wdowy Gryglowej”, która po śmierci swego I męża Antoniego Sibilskiego (s.Marcina) wyszła powtórnie za mąż za Szymona Dąbka (s.Macieja Dęby i Małgorzaty zd.Paluch) wpisane mają nazwisko rodowe matki jako: Sibilska, Janów, Urbanów, natomiast dzieci Szymona i Urszuli noszą nazwisko: Sibilski, Grygiel, tylko w 1 przypadku Dąbka. Przykład - typ IV, dzieci noszą nazwisko utworzone od imienia dziadka: 4. Dzieci brata Jakuba i Urszuli - Mikołaja [ i Franciszki Sibilskiej (c.Andrzeja) - & 1811.11.25 ] wpisane są pod nazwiskiem Jan ( później także Jon, a nawet John ). Mamy więc trójkę rodzeństwa, a każde występuje pod innym nazwiskiem. Przykład - typ V, nazwisko dzieci pochodzi od zawodu ojca (?dziadka?): 5. Dzieci "Andrzeja Ciorgi i Katarzyny Kuśnierzanki" ( c.Andrzeja Sibilskiego - & 1799.11.10 ) wpisane są jako dzieci Andrzeja Kuśnierza i Katarzyny Sybilskiej ( bądź Kuśnierzów ). Prawdopodobnie pierwsze dzieci tego małżeństwa było wpisane z nazwiskiem Sibilski / Sibilska, (& 1830.11.14 Katarzyny Sibilanki z Jakubem Kowalaszkiem, && 1835.03.01 ze Szczepanem Bednarzem, której nazwisko rodowe później wpisywane jest jako Ciorga . A więc także i XIX w. zdarzają się jeszcze przypadki - dość pospolite w XVIII w. - iż nazwisko ulega zmianie. W przypadku Sibilskich dotyczy to głównie Wojciecha Sibilskiego s.Marcina i Małgorzaty, który nie wiadomo z jakich powodów (do 1811r. występuje jako Wojciech Sibilski) nazywany jest Nadobnikiem " Wojciech Sibilla zwany Nadobnikiem z Łubnicy ( wpis dot. świadka przy ślubie z dn.25.11.1811r.- B81109.djvu ), a jego dzieci wpisane są jako dzieci Wojciecha Nadobnika i Róży zd.Ciorga. Ale i tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że niektóre z ich dzieci używają nazwisko Sibilski, a niektóre Nadobnik. [Ten dualizm można zaobserwować we wpisie ślubu w BRC z dnia 26.11.1885r. Józefa Sibili s.Jakuba z Jadwigą zd.Bąk (Mateuszową Śledziową), gdzie Jadwiga jako nazwisko rodowe matki podaje „Nadobnik Sibila” B88526WwsRC.djvu]. Sytuacja taka spowodowała, że u Sibilskich pojawiła się linia Nadobników.
 • 1.3. Następną dużą grupą Sibilskich o zmienionym nazwisku to: Sibile, Sibille, Sybille bądź Sybilscy. O ile w I połowie XIX w. nazwiska te występują różnie - ta sama osoba raz wpisywana jest jako Sibilski, innym razem jako Sibila - to w II połowie XIX w. występuje sytuacja, że w Wielichowie mieszkają Sibilscy, natomiast wioski zamieszkują Sibile (nazwisko Sibilski wpisywane jest sporadycznie). Najlepiej sytuację tą widać w przypadku Łukasza Sibilskiego s.Jakuba - gospodarza z Wielichowa, który po śmierci swej pierwszej żony przeprowadził się do Ziemina ( 1877r. ), a później do Gradowic ( 1882r. ). We wpisach, dzieci urodzone w Wielichowie to dzieci Łukasza Sibilskiego i Magdaleny zd.Węclewska, a dzieci urodzone w Zieminie i Gradowicach to dzieci Łukasza Sibili i Anieli zd.Zygmanowska. Aczkolwiek i tutaj nie zawsze mamy do czynienia z sytuacją jak przedstawiłem powyżej: we wpisie ślubu w księdze cywilnej z dnia 26.11.1885r. Józef Sibilski s.Jakuba Sibilskiego ( z Jadwigą zd.Bąk ) występuje jako Sibilski (B88548Wws.djvu), ten sam ślub w księdze parafialnej, zawiera wpis Józef Sibila s.Jakuba Sibili (B88526WwsRC.djvu). Równie skomplikowana jest sytuacja jego dzieci, gdzie też mamy do czynienia z Sibilskimi i Sibilami. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wywodzący się z Parafii RC Wielichowowskiej Sibile to rodowodowo także Sibilscy. Na to po raz pierwszy zwrócił mi uwagę wujek Kazimierz s.Wincentego i Franciszki zd.Burmistrzak, który twierdził, że Sibile z Dębska i Gradowic uważają, iż ich prawidłowe nazwisko winno brzmieć Sibilski. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w najstarszych księgach dusz nie ma Sibilów, a są tylko Sibilscy.
 • 1.4. Używane skróty Aby uprościć zapisy, dotyczące w głównej mierze źródeł, używam następujących skrótów: • Występująca na 1 miejscu litera A dotyczy chrztu bądź urodzenia (odpowiada jej symbol *), litera B dotyczy ślubu lub małżeństwa (odpowiada jej symbol &, powtórne małżeństwo && itd.), litera C dotyczy zgonu bądź pochówku (odpowiada jej symbol †, pochówek ††), litera D dotyczy zgonu odnotowanego w innym dokumencie niż księga zgonów. • RC oznacza wyznanie rzymsko-katolickie, LU wyznanie ewangelickie, JE mojżeszowe. Odpowiednio: par.RC to parafia rzymsko-katolicka, par.LU to parafia ewangelicka, ARC to księga chrztów parafii rzymsko-katolickiej, BRC to księga ślubów, CRC to księga zgonów. Dla parafii ewangelickiej będą to odpowiednio: ALU, BLU i CLU. • CI dotyczy rejestrów cywilnych prowadzonych w zaborze pruskim od 1874.10.01 przez USC (stosuję tutaj aktualną nazwę, a nie nazwę oryginalną w jęz.niemieckim). I tak: ACI to księga urodzeń, BCI księga małżeństw, CCI księga zgonów. • KD oznacza księgę dusz (tak w XIX w. nazywano księgę spełniającą rolę księgi meldunkowej). • Inne skróty: pp. – prawdopodobnie, bmoże – być może, pbyć – powinno być, NU – nie ustalone, NN – nieznane, illegitimi (łac.) – nieślubne, unehelich (niem.) – nieślubne, córka-non viva nata (łac.), [Tochter-Tod Geburt (niem.)] – córka urodzona martwa, syn-non vivus natus (łac.), [Sohn,Knabe–Tod Geburt (niem.)] – syn (chłopiec) urodzony martwy.
 • Zapisy źródłowe: • A 1854/054 RC Wielichowo >> wpis 54 z 1854r. w księdze chrztów par.RC Wielichowo, zero przed 54 oznacza, że w 1854r. wpisów było więcej niż 100. Taką postać zapisu mają wszystkie wpisy numerowane, zarówno te dotyczące chrztów (urodzeń), jak i ślubów (małżeństw) i zgonów. W przypadku, gdy były prowadzone równolegle dwie księgi, księgę dla miasta Wielichowa oznaczam Wielichowo M., księgę dla wiosek oznaczam Wielichowo W. • W przypadku wpisów nie numerowanych: A 1729/052/01 RC Wielichowo >> wpis 1 ze strony 52 w księdze chrztów par.RC Wielichowo z lat 1729÷1778. W przypadku ksiąg rozpisanych dokładnie (w wykazanych przeze mnie źródłach) używam pierwszej daty, w przypadku ksiąg nie rozpisanych używam konkretnego roku z którego zapis dotyczy np. A 1814/26/1 RC Parzęczewo >> wpis 1 ze strony 26 dot.1814r. księgi chrztów par.RC Parzęczewo. • KD Wielichowo 1851/076/06 >> wpis 6 ze strony 76 KD Wielichowo 1851÷1881. Przy zapisach z KD używam tylko pierwszej daty, bowiem ona w sposób jednoznaczny określa księgę o którą chodzi, np. KD Augustowo 1853/04/02 >> wpis 2 ze strony 4 KD Augustowo 1853÷1867. • Ponieważ zaginęło bardzo dużo XIX w. ksiąg zgonów Parafii Wielichowskiej, w oparciu o istniejące w Archiwum Państwowym w Poznaniu XIX w. księgi zgonów (CRC-duplikaty + CCI) oraz wpisy w ARC i KD opracowałem „Wielką” XIX w. księgę zgonów Parafii, którą to księgę postaram się zamieścić w części ostatniej tejże strony internetowej (o ile uzyskam na to stosowne zgody). Przymiotnik „wielka” związany jest z tym, iż w tej księdze będę się starał podać dane osoby zmarłej, głównie jej rodziców oraz, tam gdzie mam takowe dane, także datę i miejsce urodzenia. Wpisy dot.zgonów w oparciu o KD oraz ARC oznaczam literą D i tak: D 1862/40 ARC Wielichowo dotyczy zgonu z roku 1862 odnotowanego w księdze chrztów par.RC Wielichowo zapisanego przeze mnie dla roku 1862 na poz.40, D 1863/30 KD Wielichowo dotyczy zgonu z roku 1863, odnotowanego w KD Wielichowo zapisanego przeze mnie dla roku 1863 na poz.30.

2. SIBILSCY z Parafii Wielichowskiej - GENEALOGIA

 • 2.1. Kazimierz Opilio (owczarz), ojciec Marcina Sibilskiego i Andrzeja Sibilskiego oprócz Marcina i Andrzeja miał jeszcze synów Walentego, Józefa i Michała oraz córkę Zofię. Prawdopodobnie nie są to wszystkie dzieci Kazimierza, bowiem między 1746.03.23 (*Józef), a 1754.10.01 (*Andrzej) istnieje luka spowodowana prawdopodobnie tym, iż w tym okresie mieszkał na terenie innej parafii i tam być może urodziły mu się jeszcze inne dzieci. Marcin, Andrzej i Zofia zawarli związki małżeńskie w Parafii Wielichowskiej, Walenty ożenił się w NU parafii, wg A 1775/091/01 RC Łęki Wielkie dot. chrztu syna Antoniego żona jego miała na imię Helena. Prawdopodobnie tenże sam Walenty „Walenty Ovilio z Goździchowa” jest chrzestnym córki Marcina – Julianny. Co do pozostałych dzieci Kazimierza nic nie mogę powiedzieć, gdyż w swoich poszukiwaniach ich nie napotkałem.
 • 2.2. Genealogia Sibilskich, którą opracowałem dotyczy tylko tych dzieci Kazimierza, które zawarły związki małżeńskie w Parafii Wielichowskiej. Są to więc synowie Marcin, Andrzej oraz córka Zofia. Być może w przyszłości, o ile będę miał jakieś ustalenia, genealogię tą rozszerzę na pozostałe dzieci Kazimierza. Na obecnym etapie nie planuję rozszerzenie jej na inne linie ( np. linia Małe Łęki, gdzie w XVIII w. mamy Stanisława Sibilskiego i całkiem sporą rodzinę. Mimo wnikliwej analizy nie stwierdziłem żadnych powiązań linii Małe Łęki z linią wielichowską ).
 • 2.3. Marcin Sibilski, najstarszy syn Kazimierza był 3-krotnie żonaty, miał 14 dzieci ( lub więcej, gdyż brak ARC w lat 1797÷1817 nie pozwala nam na precyzyjne wynotowanie wszystkich jego dzieci z III ż. Zofią zd.Maciołek). Tylko 3 jego dzieci zmarła w wieku niemowlęcym ( 1 córka i 2 synów ), co jest pewnym ewenementem. Pozostała 11 ( 8 synów i 3 córki) dożyła wieku dorosłego, założyła rodziny i … powstało drzewo naprawdę pokaźnych rozmiarów. Jeżeli chodzi o tą 11 to:
 • (1) Jan (I) s.Marcina i Małgorzaty - * 1771.12.13, & 1801.11.15, † przed 1804.05.10, żona Ewa zd.Kominowska && 1804.05.10. Przyjąłem, iż Wojciech Jerzy Sibilski * około 1803r. w Łubnicy (żona Katarzyna zd.Janiec – I v.Grześ) był synem Jana (I). Dodatkowo za moim wyborem przemawia fakt, iż świadkiem na jego ślubie był Jan Smukała – pp. chodzi tutaj o II męża matki Ewy (ojczym Wojciecha).
 • (2) Julianna c.Marcina - * 1773.05.23, & 1790.11.14, † NU, mąż Łukasz Hoyka.
 • (3) Wincenty s.Marcina - * 1775.04.02, & 1806.11.09, † NU, żona Małgorzata zd.Nowak. [Linia wielichowska Sibilskich, Wincenty po ślubie zamieszkał w Wielichowie, cała linia występuje pod nazwiskiem Sibilski]. Linia Wincenty s.Marcina to moja linia Sibilskich.
 • (4) Wojciech s.Marcina - * 1777.04.01, & 1799.11.10, † NU, żona Róża zd.Ciorga. Wojciech do 1811r. w dokumentach (głównie BRC) występuje jako Wojciech Sibilski. W !811r. (& 1811.11.25) pojawia się wpis „ Wojciech Sibilla vulgo (vulgo=zwany) Nadobnik”. Poźniej mamy tylko Wojciecha Nadobnika. Dlaczego tak się stało nie wiadomo. Być może wszedł w posiadanie gospodarki łubnickich Nadobników. Jest to o tyle dziwne, że w tym samym 1799r. (& 1799.10.27) mamy ślub Jakuba Nadobnika z Katarzyną Piechotą. Wszystkie dzieci Jakuba jak i on sam występują później pod nazwiskiem Piechota. Żaden z dzieci Jakuba Nadobnika i Katarzyny zd.Piechota nie wrócił później do nazwiska rodowego swego ojca. Nie pozostaje mi nic innego jak sformułowanie twierdzenia, iż wszystkie XIX w. Nadobniki z Parafii Wielichowskiej są potomkami Wojciecha Sibilskiego i jego żony Róży zd.Ciorga [Jest to więc linia wielichowska Nadobników].
 • (5) Antoni s.Marcina - * 1779.05.23, & 1808.05.15, † przed 1810.11.29, żona Urszula zd.Gochno „Urbanka” && 1810.11.29. Córka ich Marianna, później żona Walentego Rajchowicza, w ARC była pp. wpisana pod nazwiskiem Grygiel. Także Urszula w && występuje jako „Urszula Gryglowa”. Kilkoro jej dzieci z II małżeństwo (z Szymonem Dąbkiem vel Dęba) w ARC też jest wpisane pod nazwiskiem Grygiel. Marianna Rajchowiczowa jako nazwisko rodowe podawała Sibilska.
 • (6) Piotr s.Marcina - * 1781.10.14, & NU, && 1818.01.26, † 1834.11.14, I żona Małgorzata zd.NU, II żona Helena zd.Stranz. W oparciu o kontakty rodzinne (chrzestni) przyjąłem, że Jakub Sibilski – mąż Elżbiety zd.Kawala [linia dębska] jest synem Piotra i jego I żony Małgorzaty. Mam nadzieję, że odnajdę ARC z wpisem o jego chrzcie, która potwierdzi mój wybór. Z Heleną zd.Stranz Piotr miał 5 córek oraz 1 syna - Marcina [linia grodziska].
 • (7) Katarzyna c.Marcina - * 1784.11.21, & 1808.11.20, † 1829.04.04, mąż Jakub Gochno (wg BRC – Urbaniak {Jakub był synem Jana Urbana Gochno}), później Jakub, Katarzyna i ich dzieci są wpisani pod nazwiskiem Buda ( Buda to nazwisko rodowe matki Jakuba).
 • (8) Kazimierz s.Marcina - * 1787.02.20, & 1819.11.21, † 1840.10.26, żona Ludwika zd.Białkowska. Udało mi się ustalić 6 dzieci Kazimierza, w tym 5 synów i 1 córkę. Najstarszy syn Andrzej był urodzony w Brodach [linia bukowska], pozostali w Śliwnie par.Duszniki. Kazimierz pp. miał więcej dzieci gdyż w okresie 1829.06.01 (* Weronika) a 1838.05.31 (* Antoni) jest luka spowodowana być może tym, iż w w/w okresie Kazimierz z rodziną mieszkał na terenie innej parafii, gdzie nie udało mi się ustalić. Przyjąłem, że Paweł Sibilski – mąż Józefy zd.Kucharzewska jest synem Kazimierza. Wprawdzie wg KD Dakowy Suche KDDSuche.djvu, Paweł urodził się w 1832r. w Wielichowie, a jedynymi Sibilskimi, którzy w tym czasie mieszkali w Wielichowie (wg aktualnych moich danych) byli Wincenty Sibilski z żoną i dziećmi, jednakże jest rzeczą możliwą, iż w tym czasie-1832r. mieszkał w Wielichowie Kazimierz Sibilski z rodziną i Paweł jest synem Kazimierza i Ludwiki zd.Białkowska. Powiązania rodzinne na to wskazują, stąd też taka moja decyzja. Wg aktu zgonu USC Modrze (C 1905/29 CI Modrze) Paweł faktycznie jest synem Kazimierza i Ludwiki (zgon zgłaszała żona Józefa, podająć, że urodził się we Wielichowie). Drugi syn Kazimierza i Ludwiki – Wojciech ożenił się z Agata zd.Ptaszyńska, mieszkał przez jakiś czas w Śliwnie par.Duszniki, później mieszkał w Pniewach gdzie zmarł. Los syna Wawrzyńca nie jest mi znany. Dwaj synowie Kazimierza i Ludwiki - Walenty oraz Antoni zmarli w wieku niemowlęcym.
 • (9) Barbara c.Marcina - * 1789.11.29, & 1809.11.19, † 1858.04.20, mąż Sebastian Małyszczyk (w KD występuje także jako Sebastian Piotr).
 • (10) Jan (II) s.Marcina i Zofii zd.Maciołek - * w KD podaje, że urodził się w 1795r. Ponieważ Marcin z Zofią zd.Maciołek & 1798.01.29, Jan urodził się pp. po tej dacie, przyjąłem, że w 1798r. Datą bardzo prawdopodobną jest data jeszcze późniejsza. Być może urodził się po śmierci Jana (I), a więc ok.1803r.-1804r., żona Wiktoria zd.Ciorga. Jan zmarł w Gradowicach 1858.02.07. Wg istniejących dokumentów Jan miał 5 córek oraz 3 synów. Najstarszy syn Wojciech zmarł w wieku 66 lat w stanie kawalerskim (?prawdopodobnie?), Wincenty zmarł w wieku niemowlęcym, trzeci z synów Jakub zmarł w wieku 28 lat. Jedyny syn Jakuba – Stanisław zmarł w wieku niemowlęcym. Linia „po mieczu” wygasła.
 • (11) Stanisław s.Marcina - * ok.1805, & 1834.10.06, † NU, żona Łucja zd.Czekaj. Wg znanych mi dokumentów Stanisław miał 5 dzieci, 3 synów i 2 córki. Synowie Walenty i Józef ożenili się i później mieszkali w Gradowicach, tutaj też zmarli [linia gradowicka]. Nie jest mi znany los trzeciego syna Stanisława i Łucji – Marcina.
 • 2.4. Andrzej Sibilski, syn Kazimierza, żona Jadwiga zd.Duda (wg BRC-Paulanka), miał 10 dzieci (?), 7 synów i 3 córki. Trzech jego synów zmarło w wieku niemowlęcym, 1 w wieku dziecięcym. Z pozostałej 6: 2 córki (Katarzyna i Franciszka) wyszły za mąż w Parafii Wielichowskiej, Franciszek ożenił się w Parafii Kamienieckiej. Los 2 synów Andrzeja i Jadwigi – Wojciecha i Walentego oraz córki Marianny nie jest mi znany. Jeżeli chodzi o 3, których losy są mi znane to: • Katarzyna c.Andrzeja - * 1781.04.29, & 1799.11.10, † NU, mąż Andrzej Ciorga. Dzieci z tego małżeństwa w ARC są wpisane pod nazwiskiem Kuśnierz. Być może dzieci wcześniej urodzone, przed 1818.01.01, były wpisane pod nazwiskiem Sibilski, gdyż 2 córki Andrzeja i Katarzyny w BRC zapisane są jako „Sibilonki”, później używają nazwiska rodowego Ciorga. • Franciszek s.Andrzeja - * 1783.09.25, & 1830.11.16, † 1842.11.01, żona Marianna zd.Narożna. Franciszek miał 2 synów (Franciszek i Szymon) i 2 córki [linia kamieniecka]. • Franciszka c.Andrzeja - * 1787.03.11, & 1811.11.25, † NU, mąż Mikołaj Gochno ( wg BRC – Urbaniak ). Dzieci Mikołaja i Franciszki w ARC są wpisane pod nazwiskiem Jan. Nazwisko to później zmieniono na Jon, a także John.

3. I co dalej ? ZAPRASZAM do danych szczegółowych zawartych w programie – Drzewo Genealogiczne [www.genealogia.sibilski.org ]. Ponieważ moje XX w. dane są dość skromne, całkiem prawdopodobne, iż Państwo w tym drzewie nie znajdziecie Siebie lub Swoich rodziców, trzeba będzie sięgnąć pamięcią do dziadków, a może pradziadków. Moim zadaniem było przeprowadzenie Państwa przez wiek XVIII i XIX. Wiek XX (i XXI) będę chciał uzupełnić odwołując się do Waszej Pamięci. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami dokonamy wiele. Jest tylko jedno ALE! Osoby które mają mniej niż 100 lat, co do których nie mam informacji o zgonie, do programu Drzewo Genealogiczne zostali wprowadzeni z „danymi zastrzeżonymi”. Osoby te, mimo, że są w programie, na stronie internetowej generalnie nie są wyświetlane. Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, gdy rodzice osoby z danymi zastrzeżonymi nie mają danych zastrzeżonych. W takim przypadku osoba ta jest wyświetlona, ale tylko jej imię i nazwisko ( współmałżonek, dzieci, wnuki, które posiadają dane zastrzeżone nie są wyświetlane). W/w zastrzeżenie usuwam, w przypadku informacji o zgonie jak również na życzenie osoby zainteresowanej. Gdy Państwo będą chcieli przysłać mi Swoje dane proszę o tym pamiętać.4. GENEALOGIA POPLEWSKICH I MARYNOWICZÓW ZE STAWU KALISKIEGODo genealogii Sibilskich dołączam genealogię rodziny mojej żony pochodzącej ze Stawu pow.Kaliski. Ponieważ korzystałem ze zbiorów znajdujących się w Archiwum Państwowym w Kaliszu, dane nie są zbyt imponujące i dotyczą ostatnich dziesięcioleci XIX w. oraz wieku XX. Być może w przyszłości uda mi się ten okres rozszerzyć na cały wiek XIX.